Kancelarie Radców Prawnych. Sokółka

Kancelarie Radców Prawnych
Ul. Białostocka 31 (parter)
16-400 Sokółka

Małgorzata Bozik radca prawny                                                                        Bartłomiej Skiba radca prawny
tel. 693-151-866                                                                                                    tel. 601-937-431
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                                                                             Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. https://www.facebook.com/kancelaria.sokolka                                              http://www.radcaprawny-skiba.pl/

Kancelarie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00
Spotkania w sobotę lub po godz. 16.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

Radcowie prawni świadczą pomoc prawną na terenie Białegostoku, Sokółki, jak również z terenu województwa podlaskiego.

Oferta Kancelarii:
1. sporządzanie pisemnych opinii prawnych,
2. udzielanie porad prawnych,
3. sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów,
4. sporządzanie wniosków, pozwów, pism procesowych, sprzeciwów i zarzutów od nakazów zapłaty, zażaleń i apelacji, odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
5. reprezentowanie Klienta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i organami administracji publicznej.

Pomoc prawna w następujących dziedzinach prawa:

Prawo cywilne m.in.:

 • prowadzenie spraw o odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych i innych zdarzeń losowych oraz czynów niedozwolonych,
 • prowadzenie spraw o roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
 • prowadzenie spraw o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, ustanowienie służebności gruntowych, osobistych oraz drogi koniecznej, o ochronę własności i posiadania, odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości, zniesienia współwłasności, rozgraniczenie nieruchomości
 • pomoc w ściąganiu wierzytelności (negocjacje z dłużnikiem, wezwanie do zapłaty, proces o zapłatę, postępowanie egzekucyjne),

Prawo spadkowe m.in.:

 • prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, o zachowek, itp.

Prawo rodzinne m.in.:

 • prowadzenie spraw o rozwód, separację, podział majątku wspólnego oraz alimenty, uregulowanie władzy rodzicielskiej i kontaktów

Prawo gospodarcze m.in.:

 • doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek),
 • rejestracja spółek w KRS oraz zgłaszanie zmian,
 • przygotowywanie umów i statutów spółek, statutów stowarzyszeń i fundacji, regulaminów oraz uchwał wspólników, organów spółek, stowarzyszeń i fundacji,
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości i zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym,
 • dochodzenie roszczeń od członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 299 k.s.h.).

Prawo wekslowe m.in.:

 • dochodzenie roszczeń z weksli, wypełnianie weksli in blanco i sporządzanie deklaracji wekslowych.

Prawo spółdzielcze i wspólnot mieszkaniowych m.in.:

 • doradztwo prawne na rzecz spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych,
 • przygotowywanie projektów statutów, regulaminów i uchwał,
 • udział w posiedzeniach organów spółdzielni,
 • dochodzenie zapłaty odszkodowania od gminy za niedostarczenie byłemu lokatorowi lokalu socjalnego zasądzonego prawomocnym wyrokiem sądu,
 • zaskarżanie uchwał organów spółdzielni mieszkaniowej oraz uchwał wspólnoty mieszkaniowej,
 • sporządzanie odwołań od uchwał o wykluczeniu z grona członków spółdzielni,
 • prowadzenie spraw o ustalenie zasadności zmiany wysokości opłat eksploatacyjnych.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych m.in.:

 • sporządzanie regulaminów pracy, wynagradzania, ZFŚS i inne,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji oraz innych dokumentów związanych ze stosunkiem pracy,
 • prowadzenie spraw dotyczących ustalenia stosunku pracy, przywrócenia do pracy oraz odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, odpowiedzialności  za mienie powierzone, kar porządkowych i zwolnień grupowych, mobbingu, wypadków przy pracy itp.
 • sporządzenie odwołań od decyzji organów rentowych (ZUS, KRUS)

Prawo zamówień publicznych m.in.:

 • pomoc Wykonawcom w przygotowaniu oferty i dokumentacji oraz zastosowaniu środków ochrony prawnej, reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami w sprawach zamówień publicznych.

Prawo administracyjne m.in.:

 • reprezentacja Klientów przed organami administracji państwowej i samorządowej, sporządzanie odwołań od decyzji organów administracji, zażaleń od postanowień, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego, przygotowywanie aktów prawa miejscowego oraz dokumentów wewnętrznych jednostki samorządowej.

Postępowanie egzekucyjne m.in.:

 • reprezentowanie Klientów w postępowaniu egzekucyjnym w tym sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, skarg na czynności komornika,
 • sporządzanie pozwów oraz reprezentowanie Klientów w sprawach o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności i zwolnienie zajętej przez komornika rzeczy od egzekucji.

Facebook

Instagram